Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือราชการ ร้องเรียน-ร้องทุกข์ Webboard

นายสมจิตร ดีป้อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ อบต.
วิสัยทัศน์
นโยบายผู้บริหาร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แหล่งท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบแปลน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ส่วนสำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุข

Username »:
Password »:

พิมพ์อักขระ ตามภาพส่วนการศึกษา
  นายพุทฒินาท พันแพง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


  
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


  นางสาวปรารถนา เกตุอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยยาง


  นางกุศลิญ มีปล้อง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเบี้ย


  นางสาวสมร สุวรรณขัน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางคอม
ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
61 ม.9 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์    โทร 062-3096190 โทรสาร. 055- 436 765
E-mail : bobia_1@hotmail.com    Webside : www.bobia.go.th