เข้าสู่ระบบ

Username »:
Password »: พิมพ์อักขระ ตามภาพ


ส่วนการศึกษา
  นายพุทฒินาท พันแพง
นักบริหารการศึกษา


  นางปรานี ขัตรมงคลชัย
นักวิชาการศึกษา


  นางสาวปรารถนา เกตุอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยยาง


  นางกุศลิญ มีปล้อง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเบี้ย


  นางสาวสมร สุวรรณขัน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางคอม
 
ผู้บริหาร

นายสมจิตร ดีป้อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ อบต.
วิสัยทัศน์
นโยบายผู้บริหาร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แหล่งท่องเที่ยว
บุคคลากร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ส่วนสำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุข
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
027247