Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา หนังสือราชการ ร้องเรียน-ร้องทุกข์ Webboard

นายสมจิตร ดีป้อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ อบต.
วิสัยทัศน์
นโยบายผู้บริหาร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แหล่งท่องเที่ยว
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ส่วนสำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุข

Username »:
Password »:

พิมพ์อักขระ ตามภาพส่วนการศึกษา
  นายพุทฒินาท พันแพง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


  นางปรานี ขัตรมงคลชัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


  นางสาวปรารถนา เกตุอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยยาง


  นางกุศลิญ มีปล้อง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเบี้ย


  นางสาวสมร สุวรรณขัน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางคอม
ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ