Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือราชการ ร้องเรียน-ร้องทุกข์ Webboard

นายสมจิตร ดีป้อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ อบต.
วิสัยทัศน์
นโยบายผู้บริหาร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แหล่งท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบแปลน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ส่วนสำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุข

Username »:
Password »:

พิมพ์อักขระ ตามภาพส่วนการศึกษา
  นายพุทฒินาท พันแพง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


  นางปรานี ขัตรมงคลชัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


  นางสาวปรารถนา เกตุอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยยาง


  นางกุศลิญ มีปล้อง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเบี้ย


  นางสาวสมร สุวรรณขัน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางคอม
ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
61 ม.9 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์    โทร 086 - 309 6109 โทรสาร. 055- 436 765
E-mail : bobia_1@hotmail.com    Webside : www.bobia.go.th